Splošni pogoji uporabe

Lastnik in ponudnik spletnega medija Moia.in  je Spletni marketing Maja Bokal s.p., Hodoščkova ulica 12, 1000 Ljubljana razen, če ni navedeno drugače. Splošni pogoji uporabe spletne strani Moia.in so pravno veljaven in zavezujoč sporazum med uporabniki in ponudnikom spletnega mesta. 

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče oziroma na kakršenkoli način dostopa in uporablja storitve spletnega portala.

S prebiranjem vsebine na www.moia.in  se uporabnik strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin portala Moia.in! V kolikor se z določbami ne strinjate, vam svetujemo, da spletno mesto Moia.in zapustite, oziroma, ne prebirate njenih vsebin. 

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za zakup oglasnih prostorov in ostalih storitev, ki so v ponudbi podjetja Spletni marketing Maja Bokal s.p..  Naročnik z danim naročilom ali sklenjeno pogodbo/naročilnico potrjuje, da je seznanjen ter da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem. Spletni portal si pridržuje pravico zavrniti naročilo oglaševanja kolikor ima naročnik neporavnane zapadle obveznosti.

Za uporabo vsebin objavljenih na Moia.in ni starostnih omejitev. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnem portalu Moia.in!

ODGOVORNOST:

Lastnik portala Spletni marketing Maja Bokal s.p., Hodoščkova ulica 12, 1000 Ljubljana  ne zagotavlja primernosti informacij, za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na Portalu Moia.in, zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu Moia.in. Lastnik portala v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletnem portalu Moia.in. Lastnik spletnega portala Moia.in si pridržuje spremembo vsebine brez predhodnega obvestila.. Lastnik spletnega mesta ne jamči in ne odgovarja, da bodo storitve, posebne akcije, dogodki ali blago, ki jih ponuja tretja oseba, ustrezalo vašim zahtevam in da bodo storitve, posebne akcije, dogodki in blago varni, na voljo in brez napak.

Lastnik spletnega mesta prav tako ne prevzema v nobenem primeru odgovornosti za neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli škodo (škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroškov povezav, ponujenih storitev in ugodnosti ali neizvedenih posebnih akcij).

Če s katerim delom spletnega mesta www.moia.in niste zadovoljni, je vaše edino in izključno sredstvo, da spletnega mesta več ne uporabljate.

 

OBJAVLJENI MATERIALI SPLETNEGA MESTA

Lastnik spletnega portala ne postane lastnik materialov, ki jih objavite na javnih ali osebnih straneh portala Moia.in, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi z internetnim poslovanjem. Z objavo jamčite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili. 

Lastnik portala ne zagotavlja ustreznosti informacij, ki jih vsebujejo dokumenti in povezane grafike, ki so objavljeni na portalu Moia.in ravno tako lastnik tudi v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala z razlogom uporabe informacij na spletnem portalu Moia.in.  

Za vsebine, ki so objavljene na spletnem mestu Moia.in  in verodostojnost ter avtentičnost le teh jamčijo avtorji, ki so navedeni ob vsebinah in ne lastnik portala, razen če je pod vsebinami naveden kot avtor Moia.in.  Avtorji v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah jamčijo za verodostojnost materialov, ki niso kopirani iz drugih strani, razen iz njihovih lastnih. Hkrati z objavo avtorji  jamčijo, da je objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva kot avtor dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega portala uporabljajo slike skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo.

 

POSREDOVANE VSEBINE IN GRADIVA

Uporabnik spletnega mesta se strinja, da so vsa gradiva (besedila, fotografije,  fotografska neavtorska gradiva), ki jih posreduje, prosto dostopna javnosti spletnega mesta in z njim povezanimi formami (socialnimi omrežji, letaki, brošurami, oglasi, idr.), razen, če je izrecno določeno drugače s splošnimi pogoji ali medsebojnim sporazumom.

Uporabnik zagotavlja, da so posredovana gradiva, njegova avtorska dela oziroma ima za dela ustrezne materialne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine, ki mu dovoljuje razpolaganje z avtorskim delom. V primeru objavljenih gradiv, ki zaščitene s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred objavo dobil pisno dovoljenje lastnikov teh pravic.

S sprejemom splošnih pogojev se uporabnik strinja s tem, da lastnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih posreduje sam. Lastnik prav tako ne odgovarja za pravne napake gradiv, ki jih je prejel od uporabnika. Lastnik lahko odstrani ali spremeni vsebino uporabnika iz kateregakoli razloga, vključno s vsebino, za katero meni, da krši pogoje in splošno politiko spletnega mesta.

 

POGOJI OGLAŠEVANJA IN NAROČANJA

Naročila za najem oglaševalskega prostora se sprejemajo izključno v elektronski obliki posredovana na elektronski naslov info@moia.in, pri čemer je potrebno navesti ključne podatke o naročniku.

Vsebina mora zajemati podatke ponudnika (ime podjetja, naslov podjetja, davčna številka, kontaktna oseba ). Morebitne ostale podatke se predloži po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Spremembe ali dopolnitev naročila morajo biti posredovani v elektronski obliki.

# Rok za oddajo gradiva je potrebno oddati vsaj 3 delovne dni pred objavo na spletnem portalu.

# Začetek posameznega oglaševanja se začne, ko ponudnik storitve prejme plačano storitev. Ob objavi oglasa ponudnik storitve obvesti naročnika.

# Naročnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Če zaradi neustreznosti oglasnega sporočila sledi kazenski pregon ali civilni postopek zoper izvajalca, je naročnik dolžan zagotoviti povrnitev kazenskih obveznosti, stroške branilca in sodnega postopka. Če bi se moralo oglaševanje zaradi odločbe inšpekcije ali sodne prepovedi končati predčasno ali se sploh ne začne, je naročnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Če je potrebno že predvajane vsebine na osnovi odločbe ali sodne prepovedi odstraniti, se ti stroški v polni višini obračunajo naročniku.

# Ponudnik storitve, si pridružuje izključno pravico odločati o vrstah in vsebinah oglasov, zato lahko iz katerega koli razloga zavrne oglas.

# V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je naročnik dolžan v celoti povrniti. Naročnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve naročnikovega naročila, ter da jih bo vodil na način, da bodo zaščiteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo naročnik storil na svoje stroške.

# Vsi oglasi morajo biti oddani in objavljeni v slovenskem jeziku. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.

ODPOVED OGLAŠEVANJA

Naročeno oglaševanje je možno pred plačilom kadarkoli prekiniti s pisno obrazložitvijo. Oglaševanje po plačilu ni možno odpovedati.  

CENA, PLAČILNI ROKI

Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca. Plačilni rok za oglaševanje je 8 dni od začetka naročila oglaševanja, razen če ni v pogodbi/naročilnici drugače dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje plačila oziroma predplačilo.  Če naročnik ne poravna celotnega zneska računa v določenem roku, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti.

KONČNE DOLOČBE

V nobenem primeru naročnik naročila ne more zahtevati izključitev njegove konkurence ali omejitev konkurence do možnosti najema oglasnih površin v mreži izvajalca.

Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani in veljajo, dokler izvajalec ne sprejme novih splošnih pogojev.

Vsi materiali postanejo po končani akciji last izvajalca, razen če je s pogodbo/naročilnico dogovorjeno drugače.

POSODABLJANJE SISTEMA/DOSTOP DO SPLETNEGA PORTALA

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Zaradi posodabljanje sistema  www.moia.in si upravljavec pridružuje pravico urejanja in spreminjanja splošnih pogojev, ki so potrebne ob nadgradnji spletnega sistema oziroma potrebah pravilno in nemoteno delovanje sistema.
Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

ZASEBNOST

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/2004) se podjetje  Spletni marketing Maja Bokal s.p. zavezuje, da bo zaščitilo vašo zasebnost. Vaše podatke potrebujemo, da zagotovimo nemoten proces končne izvedbe vašega naročila.  Vaše podatke bomo občasno uporabili le zato, da vas obvestimo o pomembnejših spremembah, novih storitvah in posebnih ponudbah, za katere sklepamo, da za vas predstavljajo koristne informacije. Če teh informacij ne želite prejemati, nas o tem obvestite po elektronski pošti na naslov: info@moia.in

Z uporabo naših spletnih strani in/ali naročilom naših storitev in/ali kontaktiranjem našega podjetja se hkrati tudi strinjate z uporabo informacij na način in v zgoraj opisanih primerih.

Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani. Vse nesporazume bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani Moia.in!
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev na elektronski naslov: info@moia.in

PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran.

Katere piškotke uporabljamo na spletnem mestu moia.in?
cc_cookie_accept Joomla Traja 1 leto. Vodi uporabnikovo odločitev o potrditvi piškotkov.
cc_cookie_decline Joomla Traja 1 leto. Vodi uporabnikovo odločitev o zavrnitvi piškotkov.
Session cookie Joomla Izbriše se ko uporabnik konča sejo (obisk spletne strani). Piškotek je potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja.
__utma Google Analytics Traja 2 leti in se uporablja za analitične namene spremljanja uporabnika in njihovega obiska spletne strani.
__utmb Google Analytics Traja 30 min. in se uporablja za določanje novih uporabnikov in novih sej.
__utmc Google Analytics
Izbriše se ko uporabnik konča sejo (obisk spletne strani).
__utmz Google Analytics Uporablja se za spremljanje vira prometa na spletni strani. Traja 6 mesecev od postavljanja (osveževanja) piškotka.

Piškotke ste SPREJELI.
Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. V primeru sprejetja piškotkov, boste od naše spletne strani prejeli piškotek z nazivom cc_cookie_accept.

Piškotke ste ZAVRNILI
V primeru zavrnitve piškotkov, boste od naše spletne strani prejeli piškotek z nazivom cc_cookie_decline.
Ta piškotek zabeleži, da od naše spletne strani ne želite več prejemati piškotkov. Zavrnjena nastavitev bo ostala do trenutka, ko boste piškotke pobrisali.
Ko ta piškotek pobrišete, vas bo naša spletna stran ponovno vprašala po Sprejemu/Zavrnitvi piškotkov.

SHRANJEVANJE PODATKOV
Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
PONOVNA NASTAVITEV HRANJENJA PIŠKOTOKOV ZA NAŠO SPLETNO STRAN
Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve spremenite spodaj desno z možnostjo Ponastavi piškotke za to stran in hranjenje piškotkov ZAVRNETE.
Več informacij o namestitvi komponente, ki je obvezna po novem zakonu, si lahko preberete tukaj:

Spremembe

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik Spletni marketing Maja Bokal s.p. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila

Spletni marketing Maja Bokal s.p.
Davčna:73345245
Matična:6927670000
Hodoščkova ulica 12
1000 Ljubljana
info@moia.in
Spread the love